Seznam platných informací

Číslonázev
27/2017o zrušení úředního dne pobočky Praha ve středu 25. října 2017
25/2017o proplouvání plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě
24/2017o poklesu hladiny na VD Hracholusky
23/2017o zastavení provozu lodního výtahu na vodním díle Orlík
18/2017o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III
16/2017o plavebně provozních podmínkách na Vltavě v úseku ř. km 200,405 až ř. km 182,66
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
12/2017o akcích na sledované vodní cestě Vltava, povolených Státní plavební správou pro území hlavního města Prahy
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
8/2017o 2. etapě výměny průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel
6/2017o obnovení osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě v Praze k úpravě plavby ve výtlačném režimu
4/2017o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2017
3/2017o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2017
2/2017o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2017
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
16/2016o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2017
15/2016o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2017
14/2016o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2017
12/2016o termínech zkoušek způsobilosti Generaldirection Wasserstraβen und Schifffahrts – Auβenstelle Ost pro rok 2017
7/2016o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
16/2015o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
1/2014o vysílání vodních stavů v Ústí nad Labem
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách