Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 13/2017

kterým se na vodní cestě Křenecké jezero vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

zrušeno dne 31. 5. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3079/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje v lokalitě Křenecké jezero v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry vodní plochu, která je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 20:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 08:00 hod do 13:00 hod využívat WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., se sídlem Křenek 119, 277 14 Křenek, a dále v době od 15:00 hod do 20:00 hod ji bude využívat Tělovýchovná jednota Neratovice, se sídlem Kpt. Jaroše 233/26, 277 11 Neratovice.

 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 180 m souběžně se severozápadním břehem a dále při jihovýchodním břehu ve vzdálenosti od sebe 60 m až 150 m. Na obou koncích vymezené vodní plochy budou další dvě ukončovací bóje. Celkem bude umístěno 15 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na severozápadním a jihovýchodním břehu takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě: „Od 1. 4. do 30. 10., 08–20 hod, max. 1 plavidlo; 08–13 hod WATER SKI CLUB Neratovice, z.s. 15–20 hod Tělovýchovná jednota Neratovice“.

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem o délce dráhy v metrech v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Celkem bude umístěno 7 znaků.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na severozápadním břehu na věži rozhodčích. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.

 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.

 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.

 8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

 9. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 8,00 m. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová dráha a skokanská dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní plochy Křenek nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Na základě podnětu, který podal dne 16.02.2016 WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., se sídlem Křenek 119, 277 14 Křenek, a Tělovýchovná jednota Neratovice, se sídlem Kpt. Jaroše 233/26, 277 11 Neratovice, ve věci provozování vodního lyžování na vodní ploše Křenecké jezero v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování ve vymezené vodní ploše umístěné na zmíněném jezeru dne 05.04.2017 v sídle Obecního úřadu Křenek, Křenek 23, 277 14 Dřísy, s dotčenými orgány státní správy, a to se zástupci obce Křenek a obce Ovčáry. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci předkladatele podnětu WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., a Tělovýchovné jednoty Neratovice.

Obec Ovčáry uplatnila v průběhu jednání požadavek, aby součástí Návrhu opatření obecné povahy byla i mapa se zakreslením vymezené vodní plochy včetně příslušného plavebního značení. Požadavku bylo vyhověno.

Veškeré další požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 20. dubna 2017

Sejmuto dne 6. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3079/PH/17

Příloha

Obdrží:

 • Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Dřísy
 • Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3-Žižkov
 • Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Dřísy
 • Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

Obec Křenek a obec Ovčáry se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět