Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 15/2017

kterým se na vodní cestě písník Mělice u Přelouče vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

zrušeno dne 31. 5. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2952/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na písníku Mělice v lokalitě „východ“ vodní plochu, která je umístěna na pozemcích parc. č. 99/2, 99/4, 99/12, 99/13, 95/1, 80/4, 80/5, 80/7, 88, 89, 91 v k. ú. Mělice a dále na pozemcích parc. č. 331/7, 331/8, 331/12, 331/15, 331/18, 337/1, 398/30, 398/33, 398/34, 398/35, 398/37, 399/1, 594/1 594/5 v k. ú. Lohenice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 700 m a šířce 75 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 20:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod do 13:00 hod a od 14:00 hod do 20:00 hod využívat Stehno marine klub, z.s., se sídlem Musílkova 791, 530 03 Pardubice.

 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.

  • Na východní straně vymezené vodní plochy budou bóje umístěny od sebe ve vzdálenosti 140 m souběžně s východním břehem. Vzdálenost bójí od tohoto břehu bude 70 m až 160 m.

  • Protilehlá (západní) strana vymezené vodní plochy bude tvořit souvislou linii ve vzdálenosti cca 25 m od břehu poloostrova. Tato linie bude tvořena řadou bójí ve vzdálenosti 140 m od sebe.

   Celkem bude umístěno 12 kusů bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na obou delších stranách takto vymezené vodní plochy budou na břehu cca v polovině délky vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem: „od 1. 4. do 30. 11., 08–20 hod, max. 1 plavidlo; 10‑13 hod a 14–20 hod Stehno marine klub, z.s., 2 plavidla“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 350 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu před klubovým zařízením ve vzdálenosti cca 450 m od severního konce vymezené vodní plochy. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.

 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo. V provozní době vyhrazené pro Stehno marine klub, z.s., lze provozovat 2 plavidla.

 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.

 8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

 9. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše jsou umístěna celkem čtyři plovoucí zařízení, která jsou v majetku Stehno marine klubu, z.s.: skokanský můstek o rozměru 7 m x 4 m, dvě pomocná mola o rozměrech 5 m x 3 m a přístřešek na lodě o rozměru 10 m x 8 m. Tato zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová, skoková a figurální dráha s konstrukcí pod vodou není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal dne 17.10.2016 Stehno marine klub, z.s., se sídlem Musílkova 791, 530 03 Pardubice, IČ 42936179, ve věci provozování vodního lyžování na písníku Mělice v lokalitě „východ“ v k. ú. Mělice a k. ú. Lohenice, projednala Státní plavební správa dne 04.04.2017 v sídle Městského úřadu Přelouč s dotčenými orgány státní správy, a to se zástupci Města Přelouč a vodoprávního úřadu Městského úřadu Přelouč, podmínky, týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněném písníku. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci předkladatele podnětu Stehno marine klub, z.s.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 20. dubna 2017

Sejmuto dne 6. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2952/PH/17

Obdrží:

 • Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Přelouč, Odbor stavební – vodoprávní úřad, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Město Přelouč se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět