Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 20/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 13. 6. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. xxx/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 787,38 (malá plavební komora Lovosice),
ve dnech od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Plavební provoz přes malou plavební komoru vodního díla Lovosice je zastaven z důvodu opravy poruch stropů plnících a prázdnících otvorů a žebříků do komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla dne 10. 5. 2017 kladně projednána s Městským úřadem Lovosice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne ………… 2017

Sejmuto dne 27. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein
ředitel pobočky

Č. j.: 1404/DC/17

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec králové

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Město Lovosice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět