Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 28/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (řeka Morava) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

zrušeno dne 26. 7. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 844/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě řeka Morava vodní plochu, která je umístěna ve zdrži jezu Bělov, cca v ř. km 167,600 – 168,800.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září každý den v době od 08:00 hod. do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. využívat spolek Sportovní kluby Zlín, z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • První bóje bude osazena v ř. km 167,600 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.
  • Poslední bóje bude osazena v ř. km 168,800 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Bóje budou umístěny ve vzdálenosti cca 150 m od sebe. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na levém břehu řeky Moravy osazeny signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Pod tyto signální znaky se umístí tabulka bílé barvy s textem v černé barvě „Max. 2 plavidla, 8–10 hod. a 17–19 hod., od 1. 5. do 30. 9.“. Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 4. Pod tabulkami signálních znaků „E.24“ budou dále osazeny signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Pod tyto signální znaky se umístí tabulka bílé barvy s textem v černé barvě „Max. 1 plavidlo, 10–14 hod. SK Zlín,14–17 hod., od 1. 5. do 30. 9“. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Uvedené signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj spodního doplňujícího signálního znaku – tabulky bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Na obou koncích vymezeného prostoru budou na levém břehu řeky umístěna signalizační zařízení se žlutými balóny o průměru min. 0,8 m, provedena tak, aby bylo možné vyvěsit předepsané žluté balóny dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry. Plavba obou typů plavidel současně je zakázána.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žluté balóny upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Provozování vodních skútrů a vodního lyžování se povoluje na dobu 3 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vymezené vodní plochy umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Bělov dne 28. 3. 2017, na místě samém, v areálu Sportovních klubů Zlín, z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Zástupci Obce Kvasice a Sportovních klubů Zlín, z.s. neměli při jednání k návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky. Obec Bělov, která své stanovisko zaslala následně písemně, neměla k věci rovněž žádné připomínky. Zástupce Povodí Moravy, s.p. na jednání sdělil upřesňující hodnoty ř. km umístění bójí vymezující začátek a konec vymezené části vodní plochy na řece Moravě. Zástupci Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí zaslali své připomínky písemně. Ve svém stanovisku požadovali upravit začátek provozování vymezené plochy každoročně od 1. května do 30. září od 8,00 do 19,00 hod.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k vymezení vodní plochy, provozování vodního lyžování a provozování vodních skútrů vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2. Konkrétně byla, dle požadavků Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, změněna provozní doba na předmětné vymezené části vodní plochy tak, že byl začátek provozu posunut z 15. dubna na 1. května každého roku. Dle připomínky zástupce Povodí Moravy, s.p. byly upraveny hodnoty ř. km umístění první bóje a poslední bóje vymezující část vodní plochy řeky Moravy nad jezem Bělov. Hodnoty ř. km 166,900 a 168,000 byly nahrazeny hodnotami ř. km 167,700 a 168,800.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory. Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k vymezení vodní plochy, provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 16. května 2017

Sejmuto dne 1. 6. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Čj.: 844/PR/17

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
 • Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
 • Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
 • Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Obce Bělov a Kvasice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět