Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 42/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (VD Dalešice) pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu

zrušeno dne 25. 9. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 846/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodním díle Dalešice vodní plochu, která je umístěna v cca ř. km 74,5 – 75,0 souběžně s levým břehem ve vzdálenosti 30 m od tohoto břehu a je tvořena částí vodní plochy o délce 60 m a šířce 60 m, k provozování flyboardingu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Flyboardingem se pro účely tohoto opatření obecné povahy rozumí pohyb poučené osoby ve vymezené vodní ploše pomocí trysek poháněných vodním skútrem, nikoliv plovoucím čerpadlem.
 2. Flyboarding je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září každý den v době od 09:00 hod do 19:00 hod.
 3. Vymezená vodní plocha pro flyboarding bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena ve vzdálenosti 30 m od levého břehu, „poproudně“ ve vzdálenosti cca 70 m od konce pláže Autocampu Wilsonka,
  • bóje č. 2 bude osazena ve vzdálenosti 30 m od levého břehu, „poproudně“ ve vzdálenosti 60 m od bóje č. 1,
  • bóje č. 3 bude osazena na stejné úrovni jako boje č. 2 ve vzdálenosti 90 m od levého břehu,
  • bóje č. 4 bude osazena na stejné úrovni jako bóje č. 1 ve vzdálenosti 90 m od levého břehu.

  Celkem budou umístěny čtyři bóje. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m.

 4. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pod tyto signální znaky se umístí tabulka bílé barvy s textem v černé barvě „Pouze pro flyboarding, hloubka 2 m, max. 2 plavidla, 09:00  – 19:00 hod.“ od 1. 5. do 30. 9. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrová šipka bude bílé barvy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 5. Na takto vymezené vodní ploše se mohou pohybovat maximálně dvě malá plavidla provozující flyboarding.
 6. Při provozování flyboardingu je možné potápění do hloubky 2 m.
 7. Provozování flyboardingu není dovoleno za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a v noci.
 8. Uživatel vymezené části vodní cesty se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, zejména plavebními hloubkami a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 9. Při provozování flyboardingu nesmí docházet k erozi břehů ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. Provozování flyboardingu se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty vodní dílo Dalešice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě podnětu, který podala společnost Best Adventure s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ 374 23 379, ve věci vymezení část vodní cesty – vodního díla Dalešice pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu, projednala Státní plavební správa dne 1. 6. 2017 návrh opatření obecné povahy týkající se provozu flyboardingu na vymezené vodní ploše umístěné ve zdrži vodního díla Dalešice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Zástupci Povodí Moravy, s.p. neměli při jednání k předloženému návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky. Obec Hartvíkovice, která své stanovisko zaslala následně písemně, neměla k věci rovněž žádné připomínky. Zástupci společnosti ČEZ, a.s. požadovali upravit začátek provozování vymezené plochy každoročně od 1. května do 30. září od 9:00 do 19:00 hod.

Požadavky a závěry vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k  plutí malých plavidel ve vymezené vodní ploše, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě byly zahrnuty do Článku 2. Konkrétně byla, dle požadavků společnosti ČEZ, a.s., změněna provozní doba na předmětné vymezené části vodní plochy tak, že byl začátek provozu posunut z 15. dubna na 1. května každého roku a provozní doba posunuta z 8:00 hod na 9:00 hod.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 12. června 2017

Sejmuto dne 28. 6. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Čj.: 846/PR/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice
 • Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice

Obec Hartvíkovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět