Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 43/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty na vodní ploše Předměřice nad Labem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

zrušeno dne 14. 7. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. xxx/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem část vodní cesty pro vodní lyžování a akrobatické činnosti. Vymezená vodní plocha je obdélníkového půdorysu, délka západní a východní strany 800 m, délka jižní a severní strany 150 m. Vymezená plocha je situována na hladině a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v následujících katastrálních územích a obcích:

 1. k. ú. Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem),
 2. k. ú. Lochenice (obec Lochenice)
 3. k. ú. Rusek (obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 15:00 hodin do 20:00 hodin přednostně využívat Klub vodního lyžování Předměřice, o.s., se sídlem Smetanova 179, Břehy, 535 01 Přelouč, IČ 26657694.
   
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen vymezená plocha) bude obdélníkového půdorysu délka západní a východní strany 800 m, délka jižní a severní strany 150 m. Vymezená plocha bude na vodní hladině vyznačena žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou o výšce nad hladinou min. 0,6 m. K vyznačení obvodu vymezené plochy na vodní hladině bude použito minimálně 22 ks bójí (minimálně 3 ks na každé z kratších stran a minimálně 10 ks na každé z delších stran). Hranice vymezené plochy budou vzdáleny minimálně 50 m od břehů. Na západním břehu budou v úrovni pokračujících linií kratších stran obdélníku tvořícího vymezenou plochu osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami proti sobě ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 800 v černé barvě a budou takto na břehu vymezovat délku a směr dráhy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Provozní doba od 15.4. do 30.9., čas 8:00 – 20:00 hodin.
  10:00-12:00 hod. a 15:00-20:00 hod. Klub vodního lyžování Předměřice.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 3. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 4. Na takto vymezené ploše lze provozovat současně maximálně 2 plavidla při provádění wakesurfingu či akrobatických činností nebo 1 plavidlo při provozování vodního lyžování.
 5. Uživatel vymezené plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 7. Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.
 8. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 9. Při provozování plavidel nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 10. Všechny osoby nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 11. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 12. Při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 13. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 14. Provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše se povoluje do 30. 9. 2019.
 15. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 6,50 m, který je majetkem Klubu vodního lyžování Předměřice nad Labem. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná slalomová dráha šířky 23,00 m a délky 360,00 m (vyznačena 30 ks bójek) s konstrukcí pod vodou není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování akrobatických činností a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa správa na základě podnětu Klubu vodního lyžování Předměřice, o.s., se sídlem Smetanova 179, Břehy, 535 01 Přelouč, IČ 26657694 (dále jen KVL Předměřice), projednala dne 6. června 2017 v sídle Obce Předměřice nad Labem se zástupci obcí Předměřice nad Labem a Lochenice a Statutárního města Hradec Králové a příslušným vodoprávním úřadem, jakožto dotčenými orgány státní správy, podmínky týkající se provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše umístěné na účelové vodní cestě Předměřice nad Labem. Ústního jednání se dále zúčastnil zástupce KVL Předměřice.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 13. června 2017

Sejmuto dne 29. 6. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2172/DC/17

Obdrží:

 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
 • Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Dotčený orgán státní správy:

 • Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

K vyvěšení na úřední desku:

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
 • Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Statutární město Hradec Králové, Obec Předměřice nad Labem a Obec Lochenice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět