Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 46/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Předměřice nad Labem) pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provozování jetsurfů)

zrušeno dne 12. 1. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem část vodní cesty pro provozování jetsurfů (dále vymezená vodní plocha). Vymezená vodní plocha má přibližně tvar rovnostranného trojúhelníku o délce stran 200 m. Vymezená vodní plocha je umístěna v nejjižnější části vodní plochy Předměřice nad Labem a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v katastrálním území Věkoše
(obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provozování jetsurfů je možné denně v období od 1. května do 30. září v době od 13:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 9 bójí. Vzdálenost bójí od břehu bude minimálně 25 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Hranice vymezené vodní plochy budou na východním břehu (směr k letišti) označeny dvěma břehovými signálními znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou směrovány proti sobě ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Denně od 1. května do 30. září,
  13 – 19 hod.
  Max. 5 jetsurfů.“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat ve stejnou dobu vždy maximálně 5 jetsurfů.
 5. Ve vymezené vodní ploše budou umístěny uměle vytvořené překážky (slalomové bóje).
 6. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 9. Osoby na jetsurfech musí mít na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 10. Při provozu jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 11. Provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby při provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 12. V době provozování jetsurfů je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 13. Provozování jetsurfů se povoluje do 30. září 2022.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel (v daném případě jetsurfů), při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala dne 16. října 2017 v sídle Statutárního města Hradec Králové návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro plutí malých plavidel (jetsurfů) a podmínky týkající se provozování jetsurfů ve vymezené vodní ploše umístěné v jižní části účelové vodní cesty Předměřice nad Labem s dotčeným orgánem státní správy, tj. se zástupci Statutárního města Hradec Králové včetně příslušného vodoprávního úřadu. Požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování vymezené vodní plochy a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy. Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 8. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3751/DC/17

Obdrží:

 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

 • Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět