Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 12/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě

účinnost skončila dne 31. 3. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 981/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d) e) a n) pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě (dále jen provádění akrobatických činností), která je umístěna při levém břehu mimo plavební dráhu v úseku mezi ř. km 782,15 až ř. km 782,30 (dále vymezená vodní plocha). Šířka vymezené vodní plochy je 40 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v době od 11:00 hodin do 19:00 hodin.

 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem budou umístěny 4 bóje souběžně s levým břehem tak, aby linie návodní strany obdélníku byla jednoznačně patrná (krajní bóje budou umístěny v ř. km 782,15 a ř. km 782,30). Vzdálenost bójí od břehu bude 40 m. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem 150 m v černé barvě. Šipky budou takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem: „Max. 2 plavidla do 15kW, do 400 cm UL; denně 11 – 19 h“. Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 2 malá plavidla.

 5. Provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

 6. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.

 7. Uživatel vymezené vodní plochy si před zahájením provozu ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše a seznámí se s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

 8. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.

 9. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky vždy po ukončení provádění akrobatických činností odstranit z vodní plochy.

 10. V době provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.

 11. Osoby na plavidlech musí mít při provádění akrobatických činností na sobě záchrannou vestu.

 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

 13. Akrobatické činnosti musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke škodám na břehovém opevnění.

 14. Provádění akrobatických činností se povoluje do 31. 3. 2018.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené vodní plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení vodní plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě podnětu, který podal Klub vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III. (dále jen KVM Děčín) dne 1. 12. 2016 ve věci provozování malých plavidel do výkonu motoru 15 kW, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě na řece Labi u Malých Žernosek, projednala Státní plavební správa dne 20. února 2017 v sídle Obce Malé Žernoseky s dotčenými orgány státní správy, a to se zástupci Obcí Malé Žernoseky a Velké Žernoseky (dále DOSS), podmínky, týkající se provozování malých plavidel na výše uvedené vymezené vodní ploše. Na základě připomínek DOSS byla navrhovaná doba provozu vymezené vodní plochy upravena z 5 let na dobu 1 rok a denní provozní doba byla na základě připomínky zástupce obce Velké Žernoseky změněna z původního rozsahu 9:00 – 19:00 hodin na 11:00 – 19:00 hodin. Ústního jednání se dále zúčastnili zástupci správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, a dále též zástupce předkladatele podnětu KVM Děčín. Zástupce správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, předložil podnět na doplnění návrhu opatření obecné povahy o možnost přednostního vplutí plavidel správce vodní cesty po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provozní údržby a o povinnost uživatelů vymezené vodní plochy si před zahájením provozu ověřit plavební hloubky ve vymezené vodní ploše. Všechny podněty k doplnění nebo úpravě návrhu opatření obecné povahy jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na řece Labi u obce Malé Žernoseky část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 10. 3. 2017, na úřední desce obce Malé Žernoseky, Zahradní 245, Malé Žernoseky dne 22. 3. 2017 a na úřední desce obce Velké Žernoseky, Velké Žernoseky 63 dne 13. 3. 2017 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 6. května 2017

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. 3. 2018.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. dubna 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 981/DC/17

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02, Malé Žernoseky
 • Obec Velké Žernoseky, 412 01, Velké Žernoseky 63

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02, Malé Žernoseky
 • Obec Velké Žernoseky, 412 01, Velké Žernoseky 63

Obec Malé Žernoseky a Obec Velké Žernoseky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět