Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 27/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 5. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4204/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava, plavební komora Jez Hněvkovice
v úseku ř. km 208,95,
dne 19.05.2017 v době od 08:00 hodin do 19:00 hodin
a dne 20.05.2017 v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, plavební komora Jez Hněvkovice, ř. km 208,95, dne 19.05.2017 v době od 08:00 hodin do 19:00 hodin a dne 20.05.2017 v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin.

Po dobu zastavení plavby budou proplavována pouze plavidla Státní plavební správy, Povodí Vltavy, státní podnik, a plavidla zajišťující slavnostní otevření plavební komory Jezu Hněvkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801, povolila pořádání akce „Slavnostní otevření plavební komory Jez Hněvkovice“, na vodní cestě Vltava, ř. km 208,50–209,00.

Pro zachování bezpečnosti plavebního provozu a účastníků akce je plavba plavidel přes plavební komoru Jez Hněvkovice, ř. km 208,95, v uvedenou dobu zastavena. Po dobu zastavení plavby budou proplavována pouze plavidla Státní plavební správy, Povodí Vltavy, státní podnik, a plavidla zajišťující slavnostní otevření plavební komory Jezu Hněvkovice.

 

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. května 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4204/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět