Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 28/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 22. 5. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4160/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava, vodní dílo Orlík,
v úseku ř. km 181,50 až ř. km 183,00,

dne 20.05.2017
v době od 10:00 do 18:00 hodin opakovaně vždy na dobu maximálně 20 minut,

dne 21.05.2017
v době od 9:00 do 17:00 hodin opakovaně vždy na dobu maximálně 20 minut.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích, a to v daných dnech opakovaně, vždy na dobu maximálně 20 minut.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila VoMo Podolsko z.s., se sídlem 397 01 Písek, Pražská 220, IČ 22826114, pořádání každoročních závodů mládeže a soustředění reprezentace České republiky rychlostních motorových člunů ve dnech 20.05.2017 až 21.05.2017 na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Orlík, v úseku ř. km 181,50–183,00.

 

Provoz rychlostních motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. května 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4160/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět