Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 29/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 5. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1556/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu pořádání závodů motorových člunů v přístavu Rozbělesy, v úseku ř. km 742,06 až ř. km 742,15, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opakovaně krátkodobě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě LABE,
v přístavu Rozbělesy, v úseku ř. km 742,06 až ř. km 742,15,
dne 20. 5. 2017,
v době od 8:00 do 17:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude ve vjezdu do přístavu a v přístavu v ř. km 742,15 označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Plavba bude zastavována vždy maximálně na dobu trvání rozjížděk jedné kategorie, tj. maximálně na 1 hodinu. V případě každého opakovaného obnovení plavby budou bóje umístěny tak, aby plavební dráha byla dostatečně široká, a aby plavidla mohla bezpečně proplout povoleným úsekem pro akci a zamezilo se vytváření plavebně nebezpečných situací.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa z důvodu pořádání závodů motorových člunů opakovaně krátkodobě zastavuje v zájmu bezpečnosti plavby plavební provoz na vodní cestě Labe dne 20. 5. 2017 v přístavu Rozbělesy, v úseku ř. km 742,06 až ř. km 742,15. Plavba bude zastavována vždy maximálně na dobu trvání rozjížděk jedné kategorie, tj. maximálně na 1 hodinu.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. května 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1556/DC/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 1175/5, 405 30 Děčín IV

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4/1534, PSČ 170 04, Praha 7-Holešovice
  • Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 30 Děčín IV

Město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 5 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět