Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 31/2017

kterým se na vodní ploše Barbora vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1624/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní ploše Barbora část vodní cesty, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování). Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování (dále vymezená vodní plocha) má přibližně tvar písmena L. Severní hranice vymezené vodní plochy se nachází ve vzdálenosti 50 m od nejsevernějšího břehu vodní plochy Barbora. Východní hranice vymezené vodní plochy, která probíhá přibližně středem vodní plochy, je vzdálena minimálně 30 m směrem na západ od hranice katastrů Města Hrob a Obce Jeníkov. Vzdálenost vymezené vodní plochy od břehu v ostatní části vodní plochy Barbora nesmí být menší než 25 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v období od 1. června do 30. září v době od 08:00 hodin do 19:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od
  11:00 do 19:00 hodin přednostně využívána TJ Baník Most – vodní lyžování, se sídlem Průjezdná 1951/6, Most, IČ 689 833 87.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 19 bójí, z toho minimálně 6 bójí bude umístěno směrem na západ od hranice katastrů Města Hrob a Obce Jeníkov. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na obou protilehlých březích osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny čtyři znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy a budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Denně od 1. června do 30. září, od 8-19 h
  11-19 h pro Baník Most-vodní lyžování
  Max. 1 plavidlo.“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 5. Na takto vymezené vodní ploše smí být vodní lyžování provozováno ve stejnou dobu vždy jen jedním plavidlem.
 6. Plavba plavidel mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře, musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Provozování vodního lyžování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.
 11. Vodní lyžaři a osoby na plavidlech neznalí plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Při provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V době provozování vodního lyžování je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 15. Provozování vodního lyžování se povoluje do 30. 9. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní plochy Barbora nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou.

Na základě podnětu TJ Baník Most – vodní lyžování, se sídlem Průjezdná 1951/6, Most, IČ 689 833 87 ve věci provozování vodního lyžování na vodní ploše Barbora, projednala Státní plavební správa dne 21. února 2017 v sídle Města Hrob s dotčeným orgánem státní správy, a to se zástupci Města Hrob, podmínky, týkající se provozování vodního lyžování na výše uvedené vymezené vodní ploše. Ústního jednání se dále zúčastnili zástupci Obce Jeníkov a Obce Košťany, a dále též zástupce předkladatele podnětu TJ Baník Most – vodní lyžování. Zástupce Města Hrob na jednání uvedl, že návrh opatření obecné povahy musí být projednán v kompetentním orgánu města.
Dne 29. 3.2017 obdržela Státní plavební správa souhlasné stanovisko Města Hrob k vymezení vodní plochy pro vodní lyžování na vodní ploše Barbora.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z  projednání dne 21. února 2017 a ze zprávy zastupitelstva Města Hrob, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní ploše Barbora část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 12. 4. 2017 a na úřední desce Města Hrob, U Radnice 234, Hrob, dne 13. 4. 2017 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 3. 6. 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2021.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 19. května 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1624/DC/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Hrob se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

© Státní plavební správa
Zpět