Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 15. 8. 2017
Opatřením obecné povahy č. 90/2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1861/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 787,38 (malá plavební komora Lovosice),
ve dnech od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 9. 3. 2017 podal navrhovatel, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes malou plavební komoru Lovosice, ř. km 787,38, ve dnech od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.

Věc byla dne 10. 5. 2017 kladně projednána s Městským úřadem Lovosice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes malou plavební komoru Lovosice, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy pod č. 20/2017 dne 11. 5. 2017 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 

Plavební provoz přes malou plavební komoru vodního díla Lovosice je zastaven z důvodu opravy poruch stropů plnících a prázdnících otvorů a žebříků do komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 28. června 2017.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. června 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1861/DC/17

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové; doručit závodu Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Město Lovosice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět