Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 6. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5102/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu havarijní opravy mostu ev. č. 24635-2 a 2a přes plavební kanál Vraňany – Hořín, k. km 6,60, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
plavební kanál Vraňany – Hořín, k. km.6,60,
ve dnech od 26. 6. 2017 do 27. 6. 2017.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavidla plující protiproudně při vyplutí z plavební komory Hořín a plavidla plující poproudně před vplutím do plavebního kanálu Vraňany – Hořín se spojí s vůdcem plavidla, ze kterého probíhají práce, za účelem proplutí.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA SPED s.r.o., se sídlem Praha 8, Nad Vavrouškou 696/19, PSČ 181 00, omezila plavební provoz z důvodu havarijní opravy mostu ev. č. 24635-2 a 2a přes plavební kanál Vraňany – Hořín, k. km 6,60. Stavební práce probíhají z plavidla, které je umístěno pod mostním objektem. Plavidlo na základě včasného vyžádání uvolní plavební dráhu proplouvajícím plavidlům.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. června 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5102/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět