Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 50/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 6. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5113/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30,
dne 24. června 2017,
v době od 11:45 do 13:30 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení průběžné plavby bude provedeno v ř. km 204,60 a ř. km 206,30 vodní cesty Vltava, umístěním signálních znaků A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka nebo v případě snížené viditelnosti červené světlo. Signální znaky budou minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti KKJ Týn nad Vltavou, z.s., sídlem Týn nad Vltavou, Solní 422, povolila pořádání sportovní akce „Světový pohár ve sprint quadriathlonu“, konané dne 24. června 2017, na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 204,60 až ř. km 206,30, a z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžících rozhodla o zastavení průběžné plavby.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby, a to na dobu 105 minut. Státní plavební správa uložila žadateli povinnost umožnit plavby plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu a povinnost o zastavení plavby informovat vhodným způsobem ostatní účastníky plavebního provozu v předstihu 48 hodin v prostoru vývaziště, které je na ř. km 205, pravý břeh.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. června 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5113/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět