Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 53/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 26. 9. 2017

  

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5250/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.09.2017 do 25.09.2017,

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Malá plavební komora Hořín je mimo provoz, proplavování plavidel je možné přes velkou plavební komoru Hořín.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 27.02.2017 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 11.09.2017 do 25.09.2017.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 05.04.2016 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 11.09.2017 do 25.09.2017, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 26.04.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes malou plavební komoru Hořín je zastavena z důvodu vypuštění plavební komory za účelem prohlídky stavebních a technologických částí plavební komory z důvodu zajištění bezpečného plavebního provozu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30.07.2017.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. června 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5250/PH/17

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

K vyvěšení na úřední desku

  1. Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  2. Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník

Obec Hořín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět