Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 69/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 11. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5966/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 30. 10. 2017 do 10. 11. 2017,

přes velkou plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80,
ve dnech od 13. 11. 2017 do 24. 11. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Praha-Modřany a velká plavební komora Praha-Smíchov jsou v uvedených termínech mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 27.02.2017 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21, ve dnech od 30.10.2017 do 10.11.2017 a přes velkou plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80, ve dnech od 13.11.2017 do 24.11.2017.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 15.05.2017 projednán Státní plavební správou s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21, ve dnech od 30.10.2017 do 10.11.2017 a přes velkou plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80, ve dnech od 13.11.2017 do 24.11.2017, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 18.05.2017 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes plavební komoru Praha-Modřany je zastavena z důvodu demontáže vrat v zahrazeném a vyčerpaném horním ohlaví za účelem ověření stavu čepů a ložisek vrat plavební komory Praha-Modřany za účelem zajištění bezpečného plavebního provozu.

Plavba přes velkou plavební komoru Praha-Smíchov je zastavena z důvodu výměny opotřebených stavítek za náhradní v dolním ohlaví plavební komory Praha-Smíchov za účelem zajištění bezpečného plavebního provozu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 18.07.2017.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5966/PH/17

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
 

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, Bc. Rosinová, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět