Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 70/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 19. 7. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6287/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v ř. km 71,37 přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou,
ve dnech 17. a 18. července 2017 od 09:00 do 18:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení proplavování přes velkou plavební komoru v uvedených dnech, současně je malá plavební komora z důvodu údržby odstavena z provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o poškození Gallových řetězů horní stavidlové desky velké plavební komory Vrané nad Vltavou přistoupila v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6287/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět