Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 73/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 10. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6394/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Kolín, ř. km 920,63,
ve dnech od 2. 10. 2017 do 9. 10. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Kolín je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 09.03.2017 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Kolín, ř. km 920,63, ve dnech od 02.10.2017 do 09.10.2017.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 17.05.2017 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Kolín, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Kolín, ř. km 920,63, ve dnech od 02.10.2017 do 09.10.2017, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 06.06.2017 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

 

Plavba přes plavební komoru Kolín bude zastavena z důvodu prohlídky a drobné opravy plavební komory Kolín za účelem zajištění bezpečného plavebního provozu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 29.07.2017.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Jan Jiráň

ředitel pobočky

Čj.: 6394/PH/17

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Město Kolín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět