Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 76/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty na vodní ploše Předměřice nad Labem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2487/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem část vodní cesty pro vodní lyžování a akrobatické činnosti. Vymezená vodní plocha je obdélníkového půdorysu, délka západní a východní strany 800 m, délka jižní a severní strany 150 m. Vymezená plocha je situována na hladině a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v následujících katastrálních územích a obcích:

 1. k. ú. Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem),
 2. k. ú. Lochenice (obec Lochenice)
 3. k. ú. Rusek (obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 15:00 hodin do 20:00 hodin přednostně využívat Klub vodního lyžování Předměřice, o.s., se sídlem Smetanova 179, Břehy, 535 01 Přelouč, IČO 26657694.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen vymezená plocha) bude obdélníkového půdorysu délka západní a východní strany 800 m, délka jižní a severní strany 150 m. Vymezená plocha bude na vodní hladině vyznačena žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou o výšce nad hladinou min. 0,6 m. K vyznačení obvodu vymezené plochy na vodní hladině bude použito minimálně 22 ks bójí (minimálně 3 ks na každé z kratších stran a minimálně 10 ks na každé z delších stran). Hranice vymezené plochy budou vzdáleny minimálně 50 m od břehů. Na západním břehu budou v úrovni pokračujících linií kratších stran obdélníku tvořícího vymezenou plochu osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami proti sobě ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 800 v černé barvě a budou takto na břehu vymezovat délku a směr dráhy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Provozní doba od 15.4. do 30.9., čas 08:00 – 20:00 hodin.
  10:00-12:00 hod. a 15:00-20:00 hod. Klub vodního lyžování Předměřice.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 3. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 4. Na takto vymezené ploše lze provozovat současně maximálně 2 plavidla při provádění wakesurfingu či akrobatických činností nebo 1 plavidlo při provozování vodního lyžování.
 5. Uživatel vymezené plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 7. Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.
 8. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 9. Při provozování plavidel nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 10. Všechny osoby nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 11. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 12. Při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 13. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 14. Provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše se povoluje do 30. 9. 2019.
 15. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 6,50 m, který je majetkem Klubu vodního lyžování Předměřice nad Labem. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná slalomová dráha šířky 23,00 m a délky 360,00 m (vyznačena 30 ks bójek) s konstrukcí pod vodou není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa správa na základě podnětu Klubu vodního lyžování Předměřice, o.s., se sídlem Smetanova 179, Břehy, 535 01 Přelouč, IČO 26657694 (dále jen KVL Předměřice), projednala dne 6. června 2017 v sídle Obce Předměřice nad Labem se zástupci obcí Předměřice nad Labem a Lochenice a Statutárního města Hradec Králové a příslušným vodoprávním úřadem, jakožto dotčenými orgány státní správy, podmínky týkající se provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše umístěné na účelové vodní cestě Předměřice nad Labem. Ústního jednání se dále zúčastnil zástupce KVL Předměřice.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Předměřice nad Labem) pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností, byl vyvěšen dne 13. 6. 2017 na úřední desce Státní plavební správy pod číslem 43/2017 a rovněž na úředních deskách obcí Předměřice nad Labem a Lochenice a Statutárního města Hradec Králové po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Předměřice nad Labem k provozování vodního lyžování a akrobatických činností tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 29. 7. 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2019

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Čj.: 2487/DC/17

Obdrží:

 

Dotčený orgán státní správy:

K vyvěšení na úřední desku:

Statutární město Hradec Králové, Obec Předměřice nad Labem a Obec Lochenice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět