Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 78/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 24. 7. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6556/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu oprav ovládacího zařízení horních a středních vrat plavební komory Praha-Modřany (vrata mimo provoz), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 17. 7. 2017 do 23. 7. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Praha-Modřany je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, zastavila plavební provoz na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Modřany, ř. km 62,21, ve dnech od 17.07.2017 do 23.07.2017.

Plavba přes plavební komoru Modřany je omezena a zastavena z důvodu opravy havarijního stavu ovládacího zařízení horních a středních vrat plavební komory Praha‑Modřany. Zastavení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Čj.: 6556/PH/17

 

© Státní plavební správa
Zpět