Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 99/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 9. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3144/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (provedení průzkumného vrtu), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě částečně omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku mezi ř. km 736,50 až 737,50,
ve dnech 11. 9. 2017 až 17. 9. 2017.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek částečně omezeného plavebního provozu bude dle čl. 1 označen břehovými signálními znaky A.4 „Zákaz potkávání a předjíždění“ a A.9a „Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu takto:
    • v ř. km 736,50, pravý břeh, s viditelností pro protiproudní plavbu,
    • v ř. km 737,50, pravý břeh, s viditelností pro poproudní plavbu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení společnosti SG Geotechnika a.s., se sídlem Praha, Geologická 988/4, PSČ 152 00, IČ 41192168 o zahájení prací na průzkumném vrtu HV-61 na Labi ve dnech 11. až 17. září 2017, v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na vodní cestě, částečně omezuje plavební provoz na Labi v uvedeném úseku vodní cesty. Současnou obousměrnou plavbou plavidel či sestav plavidel uvedeným úsekem vodní cesty v průběhu provádění vrtu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. září 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3144/DC/17

© Státní plavební správa
Zpět