Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 100/2017

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 13. 11. 2017
Opatřením obecné povahy č. 120/2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8372/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v ř. km 62,21 přes velkou plavební komoru Praha-Modřany,
od 7. září 2017 do odvolání

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Proplavování plavidel je zajištěno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o opravě horního ohlaví plavební komory Praha-Modřany, přistoupila v zájmu zajištění plavební bezpečnosti k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. září 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8372/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět