Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 110/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 10. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4093/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu realizace stavebních prací na železničním mostě přes řeku Moravu u Rohatce – Kolonie, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km. 123,00
ve dnech od 26. 09. 2017 do 13. 10. 2017.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Podjezdná výška je pod železničním mostem u Rohatce – Kolonie snížena na 3,06 m.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě prováděných stavebních prací na železničním mostě přes řeku Moravu u Rohatce je plavba v daném úseku plavba v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 09. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 4093/PR/17

© Státní plavební správa
Zpět