Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 111/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 10. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9008/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,339,
ve dnech od 03.10.2017 do 30.10.2017.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplavování zajištěno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Ke dni 03.10.2017 se tímto ruší Opatření obecné povahy 51/2017 vydané dne 15.06.2017.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, rozhodla o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe, přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,339, od 03.10.2017 do 30.10.2017 a v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupila k výše uvedenému opatření.

Plavba přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice je zastavena z důvodu nezbytné opravy hydraulického ovládání klapkových vrat malé plavební komory.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. října 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9008/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět