Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 118/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 1. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9937/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,339,
ve dnech od 06.11.2017 do 31.12.2017.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplavování zajištěno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa, na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe, zastavením plavby přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,339, od 06.11.2017 do 31.12.2017, v zájmu zajištění plavební bezpečnosti, přistoupila k výše uvedenému opatření.

Plavba přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice je zastavena z důvodu nezbytné opravy hydraulického ovládání klapkových vrat malé plavební komory.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9937/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět