V prosinci 2014 byla podepsána Dohoda mezi Ministerstvem dopravy ČR a Centrální komisí pro plavbu na Rýně ve věci vzájemného uznávání vzdělávacího programu lodník, realizovaného na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně a obdobných programů realizovaných vzdělávacími zařízeními v Rýnské oblasti. Dohoda nabyla účinnosti dne 1. 12. 2015.

Podrobnosti o uznávání kvalifikace lodník a o zápisu do plavecké služební knížky Státní plavební správou se nachází v informaci č. 30/2015 ze dne 6. 11. 2015.

Informace Státní plavební správy č. 36/2015, o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně.