Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu průkazu způsobilosti lodníka a plavecké služební knížky

 1. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 2. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz,

  • platný cestovní pas,

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 1. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě 300 Kč, pro vydání náhradního dokladu 100 Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 1. Požadovaný doklad zakřížkujte:

 2. Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište nejvyšší způsobilosti v řadě (kapitána, lodníka, převozníka, a strojmistra, na níž máte průkaz způsobilosti).

 3. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte aktuální důvod.

 4. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 5. Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz).

 6. K žádosti přiložte:

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného plavebního dokladu ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Uchazeč o průkaz způsobilosti lodníka musí splnit další podmínky podle § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel:

 • dosáhnout věku 18. let,

 • doložit vzdělání v oboru, nebo

 • splnit předepsanou praxi,

 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Uchazeč o plaveckou služební knížku nemusí splnit žádné další podmínky.

Plavecké služební knížky a průkazy způsobilosti lodníka vydávají všechny pobočky.

Pro zapsání doposud získaných způsobilostí do plavecké služební knížky musíte předložit příslušné průkazy způsobilosti.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.