Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru

Ve smyslu vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, může držitel průkazu způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru vést plavidlo, k jehož vedení ho opravňuje platný průkaz způsobilosti, pomocí radaru jako navigační pomůckou za snížené viditelnosti.

Požadavky:

Uchazeč musí splnit ve smyslu § 25 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a § 16 výše uvedené vyhlášky následující požadavky:

 1. být alespoň1 rok držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla, k jehož vedení má být výše uvedený průkaz vydán,

 2. prokázat znalosti v rozsahu přílohy 1 vyhlášky č. 42/2015 Sb. zkouškou před komisí Státní plavební správy.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

 • správní poplatek ve stanovené hodnotě 500,– Kč,

 • předložení průkazu způsobilosti vůdce plavidla, k jehož vedení má být výše uvedený průkaz vydán.

Zkouška

Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti formou testu pomocí PC a praktické znalosti při zkoušce způsobilosti ve smyslu zkušebního řádu. Provádí se před komisí Státní plavební správy a uchazeč ji musí vykonat osobně. Test obsahuje 28 otázek. Otázky jsou vybrány z veřejně přístupných souborů z oblastí:

 • radarová teorie (princip radaru),
 • obsluha radaru,
 • vyhodnocení radarového obrazu,
 • rušení radarového obrazu,
 • pravidla plavby pomocí radaru,
 • pomůcky pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách (výchylkoměr).

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut.

Soubory testových otázek se správnými odpověďmi zde.

Praktické části zkoušky se může podrobit jen uchazeč, který vyhověl při písemném testu.

Při praktické části zkoušky se prověřuje znalost uživatelské obsluhy radaru včetně jeho nastavení a vedení plavidla pomocí radaru. Uchazeč vede plavidlo, jehož výhled z kormidelny je zastřen, pomocí radaru. Vydává pokyny na změny kurzu kormidelníkovi, kterým je vůdce plavidla, na kterém se provádí zkouška. Zkušební trasa se skládá z rovného úseku v délce přibližně 500 m, několika oblouků ve vytýčené plavební dráze bójemi s radarovými odražeči a místa pro přistání plavidla (přístavní molo nebo bok jiného plavidla). Za bezpečnost plavby odpovídá vůdce plavidla, který má výhled na vodní cestu a možnost ovládat plavidlo. Na zkoušku dohlíží v kormidelně zkušební komisař.

Při větším počtu uchazečů může být na místě kormidelníka další zkoušený. Tento kormidelník má rovněž zakrytý výhled na vodní cestu a vede plavidlo podle pokynů uchazeče sledujícího radarovou obrazovku. V polovině trasy si oba zkoušení vymění pozice. V tomto případě musí být plavidlo vybaveno zdvojeným ovládáním pohonu pro vůdce plavidla odpovídajícího za bezpečnost plavby.

Uchazeč má k dispozici dobu na osobní přípravu v trvání max. 15 minut, během níž si může vyzkoušet ovládání radaru, kterým je vybaveno zkušební plavidlo.

Uchazeči – vůdci plavidel jiných než malých, kteří vyhoví při teoretické části zkoušky, budou připuštěni k praktické části zkoušky po prokázání uhrazení smluvních nákladů spojených s organizací praktické části zkoušky ve prospěch vlastníka (provozovatele) plavidla.

Uchazeči – vůdci malých plavidel jsou povinni zabezpečit malé plavidlo vybavené radarem vlastními silami. Čas a místo praktické části zkoušky se stanoví vzájemnou dohodou.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Hodnocení zkoušky:

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhne-li nejméně 21 bodů.

Praktická část zkoušky je hodnocena dvěma zkušebními komisaři výroky „vyhověl“ nebo „nevyhověl„.

Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do šesti měsíců od podání žádosti. Po šesti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu:

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz způsobilosti vydán žadateli do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě, pobočce Praha, nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 500 Kč