Seznam platných informací

Číslonázev
19/2020o přestupcích souvisejících s dobou platnosti osvědčení malého plavidla
18/2020o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě
17/2020o zrušení termínů zkoušek vůdců malých plavidel do 15. dubna 2020
16/2020o omezení provozu Státní plavební správy
15/2020o změně platnosti osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí ADN, kterým končí platnost mezi 1. březnem a 1. prosincem 2020
12/2020o mimořádných opatřeních v mezinárodní dopravě
11/2020o dalším omezení počtu osob na osobních lodích
9/2020o možnosti krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží
7/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY III
6/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY I
5/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž BRNĚNSKÁ
3/2020o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2020
2/2020technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2020
1/2020o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2020
36/2019o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2020
35/2019o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2020 (aktualizováno k 30.3.2020)
34/2019o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2020 - aktualizováno k 16. 3. 2020
31/2019o ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík
29/2019o možném vydání opatření obecné povahy z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek a omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice - Rohatec
27/2019o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy
25/2019o omezení plavebního provozu a ukončení proplavování přes VD Kořensko
22/2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze
21/2019o podmínkách čekání a připlutí k lodnímu výtahu pro rekreační plavidla na hrázi VD Orlík
15/2019o osazení plavebního značení ve dvou lokalitách nádrže VD Slapy, kterým se převádí průběžná plavba k pravému břehu
12/2019o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla NECHRANICE
5/2019o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel
26/2018o proplavování přes PK Miřejovice
20/2018o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš
15/2018o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů
2/2018o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
7/2016o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
16/2015o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
1/2014o vysílání vodních stavů v Ústí nad Labem
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách