Seznam platných informací

Číslonázev
34/2022o termínech zkoušek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek inspektorů určených technických zařízení (UTZ) na plavidlech pro rok 2023
33/2022o termínech zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2023
32/2022o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2023
31/2022o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel pro rok 2023
26/2022o poklesu hladiny ve zdrži jezu Hodonín
25/2022o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy
24/2022o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III
23/2022o plánovaném snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík, ukončení provozu lodního výtahu a možnosti vytažení plavidel z vody
18/2022o způsobilosti malých rekreačních plavidel nezapsaných v rejstříku malých plavidel k provozu na vodních cestách ČR
12/2022o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík
10/2022o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.
9/2022o provádění zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel v podmínkách uvolnění opatření k zamezení šíření nemoci SARS CoV-2
8/2022o úpravě provozu Státní plavební správy
7/2022o zprávách o vodních stavech v Ústí nad Labem
4/2022o ukončení platnosti některých průkazů způsobilosti a poslední lhůtě k jejich výměně
3/2022o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2022
2/2022o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2022
1/2022o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2022
38/2021o zpřístupnění nové elektronické žádosti dokladů osob
37/2021o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel, členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušek způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru pro rok 2022
34/2021o termínech zkoušek inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2022
33/2021o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2022
32/2021o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2022
30/2021o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla JESENICE a ve zdrži vodního díla SKALKA
26/2021o provozování plavidel se spalovacím motorem na vodních cestách účelových a nesledovaných
24/2021o požadavcích na evidenci a o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů a eFoilů
15/2021o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel
8/2021o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
3/2021o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě
41/2020o doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel
9/2020o možnosti krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží
7/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY III
6/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY I
5/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž BRNĚNSKÁ
29/2019o možném vydání opatření obecné povahy z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek a omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice - Rohatec
22/2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze
12/2019o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla NECHRANICE
5/2019o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel
20/2018o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách