Seznam platných informací

Číslonázev
35/2021o úpravě provozu Státní plavební správy
34/2021o termínech zkoušek inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2022
33/2021o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2022
32/2021o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2022
31/2021o provozní době pohyblivých mostů ve zkušebním provozu na plavebním kanále Vraňany – Hořín
30/2021o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla JESENICE a ve zdrži vodního díla SKALKA
29/2021o provádění stavebních prací v prostoru rejd plavebních komor Vnorovy I a II na Baťově kanálu
26/2021o provozování plavidel se spalovacím motorem na vodních cestách účelových a nesledovaných
24/2021o požadavcích na evidenci a o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů a eFoilů
23/2021o provádění zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel v podmínkách omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2 ke dni 28. 4. 2021
17/2021o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě
15/2021o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel
13/2021o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách upravených hygienických opatření
8/2021o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
7/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2021
5/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2021
4/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2021
3/2021o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě
60/2020o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2021 - aktualizováno 17. 5. 2021
59/2020o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2021 - aktualizováno 30. 6. 2021
57/2020o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2021 - aktualizováno 26. 10. 2021
41/2020o doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel
40/2020o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík
9/2020o možnosti krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží
7/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY III
6/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY I
5/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž BRNĚNSKÁ
29/2019o možném vydání opatření obecné povahy z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek a omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice - Rohatec
22/2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze
12/2019o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla NECHRANICE
5/2019o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel
20/2018o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš
2/2018o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
1/2014o vysílání vodních stavů v Ústí nad Labem
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách