Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 6/2019

zde dne 14. 3. 2019

o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě v Praze k úpravě plavby ve výtlačném režimu

Státní plavební správa přistoupila, tak jako v předchozích letech, v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, k úpravě plavebního provozu ve dvou úsecích vltavské vodní cesty v Praze a rozhodla o opětovném osazení signálních znaků, kterým se zavádí možnost plavby pouze ve výtlačném režimu s účinností od 1. dubna 2019. Uvedená úprava se týká úseku s intenzivním provozem osobní lodní dopravy od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35), včetně zdrže Staroměstského jezu a dále úseku od Císařské louky (ř. km 56,55 pod stadionem vodních sportů) po Barrandovský most (ř. km 58,55).

Úprava plavebního provozu je realizována následující kombinací signálních znaků:

Obrázek: Znak B.8

Obrázek: Znak C.4 – Plavba pouze ve výtlačném režimu

Uvedené signální znaky jsou osazeny v těchto lokalitách:

Signální znaky budou pro větší přehlednost doplněny i v následujících místech:

Ukončení úpravy plavebního provozu v uvedených úsecích je vyznačeno signálním znakem E.11 „Konec omezení“.

Důvodem vzniku dopravního opatření je zajištění dlouhodobě ohrožené bezpečnosti plavebního provozu a ochrana koupajících se osob v zastavěném území hlavního města Prahy, kde plavební provoz dosahuje intenzity, která převyšuje intenzitu a různorodost plavebního provozu na ostatních vodních cestách České republiky. Zkušenosti dozorových složek potvrzují po plavebních sezónách v letech 2016 až 2018 pozitivní dopad uvedeného opatření na bezpečnost plavby, došlo ke zklidnění situace a snížení počtu kolizních situací.

Respektování provedeného a vyznačeného opatření i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě v celé Praze vymáhat vedle Státní plavební správy také Poříční oddělení Praha Policie České republiky a Poříční útvar Městské Policie hl. města Prahy.

Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete prohlédnout zde.

Platí do: 01.11.2019

(čj. 1728/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět