Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 22/2019

zde dne 26. 7. 2019

o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze

Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k úpravě plavebního provozu v centrální Praze, která spočívá v zákazu plavby paddleboardů v úseku od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35).

Uvedený úsek vodní cesty je zatížen intenzivním provozem zejména osobní lodní dopravy, v lokalitě je také soustředěno stání značného množství velkých plavidel, která zde přistávají a odplouvají z přístavů a přístavišt. Dochází zde k častému otáčení plavidel, plavební podmínky jsou rovněž ztíženy vlivem proudění toku ze Staroměstského jezu. Při plavbě paddleboardů reálně hrozí vznik rizikových situací, zejména při potkávání a křížení směrů plavby s velkými plavidly nejsou vůdci paddleboardů v intenzivním provozu schopni dodržovat pravidla plavebního provozu. To vede k ohrožování bezpečnosti tohoto provozu a jeho účastníků, včetně uživatelů paddleboardů samotných.

Zákaz plavby paddleboardů se netýká zdrže Staroměstského jezu, kde se proti proudu směrem k jezu Šítkovskému nachází Dětský, Střelecký a Slovanský ostrov.

Úprava plavebního provozu je realizována od 1. srpna 2019 následující kombinací signálních znaků:

Obrázek: Znak B.8

Obrázek: Znak C.4 – Zákaz plavby paddleboardů

Uvedené signální znaky jsou osazeny v těchto lokalitách:

Ukončení úpravy plavebního provozu v uvedeném úseku je vyznačeno signálním znakem E.11 – Konec omezení.

Respektování provedeného a vyznačeného opatření i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě v celé Praze vymáhat vedle Státní plavební správy také Poříční oddělení Praha Policie České republiky a Poříční útvar Městské Policie hl. města Prahy.

Platí do: odvolání

(čj. 6562/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět