Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 19/2020

ze dne 3. 4. 2020

o přestupcích souvisejících s dobou platnosti osvědčení malého plavidla

platnost ukončena dne 18. 6. 2020

S ohledem na fakt, že skutečnosti zapříčiňující vyhlášení nouzového stavu a s tím související usnesení vlády představují zásah vyšší moci s dopady zejména do práv a povinností občana vůči státu, a v některých případech do běhu lhůt ve správním řízení, se nepovažuje marné uplynutí lhůty k prodloužení platnosti lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla v níže uvedeném období za přestupek podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V dále uvedených případech proti provozovatelům malých plavidel, kteří se dopustí jako fyzické osoby přestupku podle § 43 odst. 8 písm. a) zákona nebo jako podnikající fyzické nebo právnické osoby přestupku podle § 44 odst. 6 písm. b) zákona tím, že uplynula doba platnosti osvědčení plavidla, nebude vedeno přestupkové řízení.

Toto se týká případů, kdy platnost osvědčení malého nebo rekreačního plavidla končí v období počínajícím dnem 12. března 2020, kdy byl v ČR usnesením Vlády České republiky č. 194 vyhlášen nouzový stav, a trvajícím do uplynutí 30 dnů od ukončení tohoto nouzového stavu.

(č. j. 374/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu –
ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět