Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 38/2020

ze dne 11. 6. 2020

o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel

Státní plavební správa informuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel.

Pokud lhůta pro absolvování lékařských prohlídek u držitelů průkazu způsobilosti pro vedení plavidla, které není malým, uplynula nebo měla uplynout v období mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020, bude prodloužena o 6 měsíců.

Platnost osvědčení Unie plavidel, jež by jinak skončila či měla skončit mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020, bude prodloužena o 6 měsíců. To se týká jak osvědčení plavidel vydaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, tak dokumentů spadajících do působnosti této směrnice a vystavených podle dříve použitelné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES před 6. říjnem 2018, jejichž platnost skončila nebo měla skončit v uvedeném období. Na dotčené doklady, jejichž datum ukončení platnosti spadá do uvedeného časového rozpětí, bude nahlíženo jako na doklady, jejichž doba platnosti je o šest měsíců delší než v těchto dokladech uvedená.

Platí do: odvolání

(č. j. 618/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět