Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 40/2020

ze dne 17. 6. 2020

o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik, správce vodní cesty a správce vodního díla Orlík, s ohledem na vysokou intenzitu rekreačního plavebního provozu, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, zveřejňuje vybrané zásady pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.

 1. Jedná se o speciální plavební zařízení, z pohledu plavební legislativy jde o plavební komoru.
  1. Upozorňujeme vůdce plavidel využívajících lodní výtah pro rekreační plavidla na hrázi VD Orlík, že pro čekání před vplutím do příjezdového koridoru k lodnímu výtahu z horní hladiny (hladina nádrže VD Orlík) je třeba využít čekací stání v ústí zátoky Popelíky,
  2. je zakázáno vplouvat do uzavřené vodní plochy před hrází VD Orlík, pro přiblížení k lodnímu výtahu lze využít pouze příjezdový koridor vymezený žlutými bójemi tak, aby vlevo zůstaly bóje s červeným vrcholem a vpravo bóje se zeleným vrcholem. Do uvedeného koridoru je možné vplout pouze v okamžiku, kdy je vozík výtahu připraven k vyvázání plavidla,
  3. je zakázáno při čekání před vplutím do příjezdového koridoru použít k vyvázání plavidla bóje vymezující příjezdový koridor nebo uzavírající vodní plochu před hrází (plavební značení). Vyvázání plavidla za uvedené plavební značení je přestupkem dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek je možné uložit pokutu příkazem na místě nebo také v přestupkovém řízení.
 2. Lodní výtah je schopen přepravovat plavidla o maximálních rozměrech:
  • délka 8,5 m (v závislosti na tvaru dna plavidla a přídavných zařízeních),
  • šířka 3,0 m,
  • ponor 1,15 m,
  • hmotnost 3,5 tuny.
 3. Provozní doba lodního výtahu:
  • od 1. května do 30. září, a to v pondělí, pátek, sobotu, neděli,
  • poslední plavidlo může najet na vozík výtahu 15 minut před koncem provozní doby.
 4. Lodní výtah je mimo provoz:
  • při poklesu hladiny v nádrži pod kótu 342,50 m n. m. Bpv. na vodočtu VD Orlík,
  • v době zakázané plavby, při dosažení 349,90 m n. m. Bpv. na vodočtu VD Orlík, tj. při dosažení II. a III. SPA,
  • při odtoku větším než 610 m3/sek. v profilu vodočtu VD Orlík.
 5. Kontakt na obsluhu lodního výtahu: 724 730 829, 724 475 689.
 6. Za vyvázání a ochranu plavidla na vozíku výtahu zodpovídá vůdce plavidla; plavidlo musí být vyvázáno minimálně dvěma vývazy, vázací lana musí být napnutá, tak aby plavidlo nemohlo měnit svou polohu.
 7. Stabilizace plavidla na vozíku výtahu pomocí popruhů se provádí pouze u ploutvokýlových plachetnic.
 8. Vůdce plavidla, včetně klienta půjčovny, musí být obeznámen s technickými parametry plavidla, zejména jeho ponořených částí (tvaru a umístění kýlu, lodního šroubu, provozních nádrží apod.), od kterých se odvíjí vhodný způsob stabilizace plavidla na vozíku výtahu.
 9. V době pohybu vozíku výtahu se musí osoby z plavidla přemístit na ochoz vozíku.
 10. Maximální počet takto přepravovaných osob je 5 + obsluha vozíku výtahu (upozorňujeme, že dalším osobám nebude z bezpečnostních důvodů přeprava na vozíku umožněna, zařízení není bezbariérové, zároveň je zakázán pohyb nepovolaných osob v areálu vodního díla).
 11. Osoby do plavidla nastupují zpět až poté, kdy vyvázané plavidlo na vozíku plave.
 12. Z technických důvodů není možné v současné době vážit plavidla přímo na vozíku výtahu, proto vůdce plavidla musí umět prokázat, že hmotnost plavidla není víc než 3,5 tuny (např. předložením lodního osvědčení plavidla).
 13. Obsluha lodního výtahu je v závažných případech oprávněna zakázat vplutí plavidla do prostor vozíku výtahu, jedná se zejména o situace kdy:
  • klimatické podmínky nedovolují bezpečné manévrování plavidla v blízkosti zařízení a konstrukcí sportovního výtahu,
  • vůdce plavidla v dané situaci nezvládá bezpečné ovládání plavidla nebo bezpečné zaplutí do vozíku výtahu a jeho vyvázání,
  • existuje důvodné podezření, že vůdce plavidla je pod vlivem alkoholu či omamných látek (v tomto případě je obsluha lodního zdvihadla povinna přerušit provoz, oznámit toto Policii České republiky nebo Státní plavební správě a vyčkat prošetření situace,
  • existuje důvodné podezření, že plavidlo přesahuje povolenou přepravní hmotnost.

Touto Informací se ruší Informace Státní plavební správy č. 7/2016 a č. 21/2019.

Platí do: odvolání

(čj. 4633/PH/20)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět