Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 55/2020

ze dne 16. 11. 2020

o změně platnosti osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí ADN, kterým končí platnost mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021

platnost ukončena dne 28. 2. 2021

Na základě mnohostranné dohody ze dne 11. listopadu 2020 jsou osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (dále osvědčení), která ztrácejí platnost mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, platná do 28. února 2021. Toto opatření reaguje na problémy spojené s šířením a prevencí onemocnění Covid 19. Osvědčení se obnoví na dobu pěti let a budou vydána za následujících podmínek:

  • držitelé osvědčení splní před 1. březnem 2021 všechny požadavky, které jsou k prodloužení platnosti osvědčení podle dohody ADN předepsány,
  • platnost osvědčení bude bez ohledu na skutečné datum provedení úkonu prodloužena od data, které navazuje na datum ukončení platnosti původního osvědčení.

Je v zájmu držitelů osvědčení, aby nenechali žádost o prodloužení osvědčení na poslední chvíli a využili podle možností celého období k vyřízení této záležitosti.

Celý text dohody v češtině zde, v němčině, angličtině a francouzštině zde.

Platí do: 28. 2. 2021

(č. j. 1209/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět