Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 13/2021

ze dne 24. 2. 2021

o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách upravených hygienických opatření

Státní plavební správa pokračuje v období úpravy hygienických opatření přijatých v souvislosti s hromadnou nákazou nemocí Covid-19 v provádění technických prohlídek malých plavidel za dále uvedených upravených podmínek.

 1. Technické prohlídky malých plavidel budou i nadále až do odvolání prováděny výlučně po předchozím objednání, a to jak v sídlech poboček Státní plavební správy v Praze, v Děčíně a v Přerově, tak ve zveřejněných lokalitách.
 2. Prohlídky budou prováděny pouze v udaných konkrétních časových termínech, které je nutno si pro plavidlo předem rezervovat, a to se týká i prohlídek v sídlech poboček Státní plavební správy. K tomuto kroku je třeba využít příslušného nástroje na webových stránkách úřadu. Podrobný návod na jeho použití je k dispozici zde. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel nelze tento nástroj využít a je nutné kontaktovat Státní plavební správu telefonicky nebo e mailem.

  Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. února 2021 je od 25. února 2021 do odvolání dána povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének v prostorách úřadu. S ohledem na přetrvávající výskyt problematického viru v populaci je třeba za žádoucí i nadále považovat také odpovědný a obezřetný sociální kontakt. Nadále je nutné dodržet následující postup:

  1. dostavte se s pečlivě vyplněnou žádostí; připravit si ji musíte předem, slouží k tomu „Formulář žádosti pro malé plavidlo“, který prázdný či určený k vyplnění na PC naleznete na stránce s formuláři, a to včetně případných vzorů,
  2. úhradu správního poplatku lze provést pouze těmito způsoby:
   1. kolkovými známkami ve výši příslušného poplatku (orientujte se zde), pro vylepení na místě použijte vlhčicí polštářek, bude k dispozici,
   2. platební kartou prostřednictvím mobilního terminálu,
   3. převodním příkazem následně po prohlídce – pokyny s platebními údaji obdržíte co nejdříve e-mailem (prodloužení platnosti osvědčení plavidla tedy nelze v takovém případě provést na místě),
   4. pokladny na pobočkách jsou v úředních hodinách otevřeny, lze tedy provést i platbu v hotovosti na místě.
  3. nejste-li osobou oprávněnou k podání žádosti, musíte mít plnou moc, jinak Vaše žádost nebude přijata a prohlídka nebude realizována,
  4. přiložte k žádosti všechny potřebné dokumenty, zejména pro plavidla již evidovaná připomínáme lodní osvědčení a, týká-li se to Vašeho plavidla, osvědčení UTZ,
  5. shromážděte pro účel prohlídky na jednom dobře přístupném místě na plavidle povinnou výstroj a předepsané záchranné prostředky; jako vodítko můžete využít tento přehled,
  6. pokud jsou místa či prvky, které je třeba v rámci prohlídky zkontrolovat, skryté nebo nepřístupné, odryjte je, případně odmontujte co je třeba v předstihu před prohlídkou a připravte si způsob, jak technika na místo účinně navigovat,
  7. vše výše uvedené a podrobnější doporučení naleznete v sekci „Nejčastější problémy při technických prohlídkách malých plavidel“ na našem webu,
  8. pamatujte, že Vaše rezervace na provedení technické prohlídky je časově omezena a nelze ji z jakýchkoliv důvodů prodlužovat, protože po skončení času Vaší technické prohlídky jsou objednáni další žadatelé.
 3. V sjednaném termínu prohlídky se dostavte na místo, připravte plavidlo a dokumenty dle výše uvedených doporučení a vyčkejte u plavidla na příchod technika. V případě Vašeho předčasného i pozdního příjezdu hrozí narušení harmonogramu prohlídek a vyřízení ostatních žadatelů a prohlídka nebude realizována.
 4. Při vstupu do budovy je nutno vydezinfikovat si ruce za použití instalovaného aplikátoru dezinfekčního roztoku.
 5. Nezdržujte se na parkovišti před sídlem úřadu mimo předem objednaný čas.
 6. Po skončení prohlídky upravte plavidlo zpět do stavu způsobilého k jeho přepravě a bez zbytečné prodlevy se vzdalte, zejména naléhavě uvolněte manipulační prostor u pobočky SPS.

Touto informací se ruší Informace č. 48/2020 ze dne 4. 2. 2020.

(č. j.241/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu –
ředitelka Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět