Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 15/2021

ze dne 1. 3. 2021

o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel

Státní plavební správa informuje o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698, s účinností od 6. března 2021.

Pokud lhůta pro absolvování lékařských prohlídek u držitelů průkazu způsobilosti pro vedení plavidla, které není malým, uplynula nebo měla uplynout v období mezi 1. září 2020 a 30. červnem 2021, bude prodloužena o 10 měsíců. Průkazy způsobilosti vůdců plavidel osob, jež mají podle čl. 6 odst. 2 směrnice 96/50/ES povinnost podstupovat pravidelné lékařské prohlídky, zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

Platnost osvědčení Unie plavidel, jež by jinak skončila či měla skončit mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců. To se týká jak osvědčení plavidel vydaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, tak dokumentů spadajících do působnosti této směrnice a vystavených podle dříve použitelné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES před 6. říjnem 2018, jejichž platnost skončila nebo měla skončit v uvedeném období. Na dotčené doklady, jejichž datum ukončení platnosti spadá do uvedeného časového rozpětí, bude nahlíženo jako na doklady, jejichž doba platnosti je o deset měsíců delší než v těchto dokladech uvedená.

Předchozí odstavec neřeší prodloužení platnosti osvědčení malého nebo rekreačního plavidla.

Touto informací se ruší informace Státní plavební správy č. 38/2020 ze dne11. 6. 2020.

Platí do: odvolání

(č. j. 260/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět