Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 12/2022

ze dne 3. 5. 2022

o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik, správce vodní cesty a správce vodního díla Orlík, s ohledem na vysokou intenzitu rekreačního plavebního provozu, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, zveřejňuje vybrané zásady pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.

 1. Jedná se o speciální plavební zařízení, z pohledu plavební legislativy jde o plavební komoru.
  1. Upozorňujeme vůdce plavidel, využívající lodní výtah pro rekreační plavidla na hrázi VD Orlík, že pro čekání před vplutím do příjezdového koridoru k lodnímu výtahu z horní hladiny (hladina nádrže VD Orlík) je třeba využít čekací stání v ústí zátoky Popelíky.
  2. Je zakázáno vplouvat do uzavřené vodní plochy před hrází VD Orlík, pro přiblížení k lodnímu výtahu lze využít pouze příjezdový koridor vymezený žlutými bójemi tak, aby vlevo zůstaly bóje s červeným vrcholem a vpravo bóje se zeleným vrcholem. Do uvedeného koridoru je možné vplout pouze v okamžiku, kdy je vozík výtahu připraven k vyvázání plavidla.
  3. Je zakázáno při čekání před vplutím do příjezdového koridoru použít k vyvázání plavidla bóje vymezující příjezdový koridor nebo uzavírající vodní plochu před hrází (plavební značení). Vyvázání plavidla za uvedené plavební značení je přestupkem dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek je možné uložit pokutu příkazem na místě nebo také v přestupkovém řízení.
 2. Lodní výtah je schopen přepravovat plavidla o maximálních rozměrech:
  • délce10,0 m (v závislosti na tvaru dna plavidla a přídavných zařízeních a plavidla, která svou konstrukcí umožňují naplutí přídí k přednímu vázacímu oku vozíku),
  • šířce 3,0 m,
  • ponoru 1,20 m,
  • hmotnosti 6,0 tun (vozík výtahu je vybaven kontrolním režimem umožňující zvážení plavidla).
 3. Provozní doba lodního výtahu:
  • obvykle od května do září, viz, aktuální informace Státní plavební správy o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě,
  • plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy dostupném na jeho webových stránkách.
 4. Lodní výtah je mimo provoz:
  • při poklesu hladiny v nádrži pod kótu 342,50 m n. m. Bpv. na vodočtu VD Orlík,
  • v době zakázané plavby, při dosažení 349,90 m n. m. Bpv. na vodočtu VD Orlík, tj. při dosažení II. a III. SPA,
  • při odtoku větším než 610 m3/sek. v profilu vodočtu VD Orlík.
 5. Kontakt na obsluhu lodního výtahu: 724 730 829, 318 694 113.
 6. Za vyvázání a ochranu plavidla na vozíku výtahu zodpovídá vůdce plavidla; plavidlo musí být vyvázáno minimálně dvěma vývazy, vázací lana musí být napnutá, tak aby plavidlo nemohlo měnit svou polohu ve směru jízdy lodního výtahu.
 7. Vůdce plavidla, včetně klienta půjčovny, musí být obeznámen s technickými parametry plavidla, zejména jeho ponořených částí (tvaru a umístění kýlu, lodního šroubu, provozních nádrží apod.), od kterých se odvíjí vhodný způsob stabilizace plavidla na vozíku výtahu. Stabilizaci plavidla na vozíku výtahu provádí obsluha výtahu.
 8. Před zahájením manipulace (jízdy) musí být posádka plavidla v kabině vozíku a je povinna zajistit kabinové branky proti otevření.
 9. V době pohybu vozíku výtahu se musí osoby z plavidla přemístit na ochoz vozíku.
 10. Maximální počet takto přepravovaných osob je 5 + obsluha vozíku výtahu (upozorňujeme, že dalším osobám nebude z bezpečnostních důvodů přeprava na vozíku umožněna, zařízení není bezbariérové, zároveň je zakázán pohyb nepovolaných osob v areálu vodního díla).
 11. Osoby do plavidla nastupují zpět až poté, kdy vyvázané plavidlo na vozíku plave a je uvolněno od stabilizačních mechanizmů.
 12. Obsluha lodního výtahu je v závažných případech oprávněna zakázat vplutí plavidla do prostor vozíku výtahu, případně přepravu plavidla odmítnout, jedná se zejména o situace kdy:
  • klimatické podmínky nedovolují bezpečné manévrování plavidla v blízkosti zařízení a konstrukcí sportovního výtahu,
  • vůdce plavidla v dané situaci nezvládá bezpečné ovládání plavidla nebo bezpečné zaplutí do vozíku výtahu a jeho vyvázání,
  • existuje důvodné podezření, že vůdce plavidla je pod vlivem alkoholu či omamných látek (v tomto případě je obsluha lodního zdvihadla povinna přerušit provoz, oznámit toto Policii České republiky nebo Státní plavební správě a vyčkat prošetření situace,
  • plavidlo přesahuje povolenou přepravní hmotnost.

Podmínky přepravy plavidel stanovené správcem vodní cesty jsou zveřejněny na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, ke stažení zde.

Touto Informací se ruší Informace Státní plavební správy č. 40/2020 ze dne 17.03.2020.

Platí do: odvolání

(čj. 4061/PH/22)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět