Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 15/2022

ze dne 23. 5. 2022

o technické způsobilosti malých plavidel  evidovaných v zahraničí a provozovaných na vnitrozemských vodních cestách České republiky

Malé plavidlo podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě (dále jen „plavidlo“), lze na vnitrozemských vodních cestách provozovat pouze v případě, že bylo schváleno plavebním úřadem jako technicky způsobilé. Podmínky technické způsobilosti jsou stanoveny zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), a jeho prováděcími předpisy, konkrétně vyhláškou č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách (dále jen „vyhláška“).

Podle § 9 odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě lze na vodních cestách provozovat jen taková plavidla, která jsou evidována v příslušném rejstříku a která byla současně schválena jako technicky způsobilá. Technická způsobilost musí být ověřena u všech plavidel podléhajících evidenci a schvaluje ji plavební úřad, kterým je v tomto případě Státní plavební správa, na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla. Splnění podmínek technické způsobilosti ověří plavební úřad technickou prohlídkou. Tou je ověřen technický stav plavidla, který musí odpovídat podmínkám stanoveným vyhláškou. Namísto rozhodnutí o schválení technické způsobilosti plavidla Státní plavební správa vydá osvědčení plavidla, které nadále slouží také jako doklad technické způsobilosti.

Jiný doklad o evidenci plavidla provozovaného českým subjektem na vnitrozemských vodních cestách ČR nelze považovat za doklad o technické způsobilosti a nelze jím nahradit osvědčení plavidla získané postupem uvedeným výše.

Platí do: odvolání

(č. j. 572/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět