Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 18/2022

ze dne 8. 7. 2022

o způsobilosti malých rekreačních plavidel nezapsaných v rejstříku malých plavidel k provozu na vodních cestách ČR

Dle stanoviska odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy se mění informace o postupu Státní plavební správy při kontrole rekreačních plavidel vybavených dokumenty, které nebyly vydány Státní plavební správou.

Každé plavidlo, tedy i malé rekreační plavidlo (dále jen „plavidlo“), podléhající evidenci podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze na vnitrozemských vodních cestách provozovat pouze v případě, že splňuje podmínky stanovené v § 9 odst. 1 zákona.

Pro úplnost se dodává, že tímto není dotčeno naplňování ustanovení Rezoluce EHK OSN č. 13 o mezinárodním osvědčení rekreačních plavidel.

 

Plavidlo tedy musí být:

  1. zapsáno v rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
  2. provozováno v souladu s podmínkami vymezenými v platném osvědčení plavidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací, nebo v platném dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy,
  3. splňovat podmínky technické způsobilosti.

Uvedené tři podmínky musí být splněny současně.

 

Podmínku technické způsobilosti musí plavidlo splňovat po celou dobu svého provozu, nikoli pouze v době vystavení osvědčení plavidla nebo obdobného dokladu. Plavební úřad je tedy oprávněn v rámci jakékoli kontroly provedené na vodní cestě ověřit, zda plavidlo splňuje všechny požadavky uvedené v platném znění Přílohy 2 vyhlášky č. 334/2015 Sb.

Zároveň je Státní plavební správa oprávněna kontrolovat dobu platnosti dokladu, ale také shodu všech zapsaných údajů se skutečným stavem plavidla a jeho provozu.

V případě zjištěných závažných rozporů s údaji v dokladu plavidla nebo závažných nedostatků v oblasti technické způsobilosti může kontrolující osoba podle § 42 odst. 5 zákona zakázat plavbu plavidla.

Pro úplnost uvádíme, že porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona je přestupkem provozovatele plavidla ve smyslu ustanovení § 43 odst. 8 písm. a) resp. § 44 odst. 6 písm. b).

Touto informací se ruší Informace č. 15/2022 ze dne 23. 5. 2022 (č. j. 572/Ř/22).

Platí do: odvolání

(č. j. 763/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět