Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 12/2023

ze dne 24. 5. 2023

o osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže VD Slapy v letní plavební sezóně

platnost ukončena dne 15. 9. 2023

Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 29a odst. 2 ve vazbě na § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, k rozhodnutí o umístění signálních znaků na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, kterými se na dvou úsecích nádrže zavádí plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně se jedná o úseky od hráze vodního díla Slapy (ř. km 91,80) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu Živohošť (ř. km 100,51) za osadu Kobylníky (ř. km 106,00). Úprava plavebního provozu osazením signálních znaků bude realizována ke dni 15. 6. 2023 a účinná bude do 15. 9. 2023.

Úprava plavebního značení je realizována následující kombinací signálních znaků:

Obrázek: Znak B.8

Obrázek: Znak C.4 – Plavba pouze ve výtlačném režimu

Ukončení úseků s úpravou plavebního značení je vyznačeno signálním znakem E.11 – Konec omezení.

V uvedených úsecích vodní cesty Vltava na nádrži vodního díla Slapy přetrvává v letních měsících vysoká intenzita plavebního provozu související s koncentrací různých sportovních činností, s provozem rekreačních i sportovních plavidel a zvýšeným výskytem plavců. Současně jsou uvedené úseky ovlivněny vysokou koncentrací vyvázaných stojících plavidel. Dále v důsledku plavby plavidel mimo výtlačný režim dochází zejména v oblasti u hráze VD Slapy k rozplavování břehů vlnobitím. Ve shodném rozsahu byla úprava plavebního provozu realizována v předchozí plavební sezóně roku 2022, setkala se s pochopením většiny uživatelů této významné vodní cesty a přispěla ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.

Další doprovodným opatřením zaměřeným na bezpečnost plavců je v letních měsících vymezení celkem 15 prostorů pro koupající na hladině nádrže VD Slapy. Respektování těchto prostorů, signálního značení vymezujícího úseky s výtlačným režimem plavby a respektování všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční oddělení Slapy Policie České republiky.

Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, jedná se o plavbu takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete prohlédnout zde.

Platí do: 15. 9. 2023

(čj. 4263/PH/23)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět