Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 23/2023

ze dne 4. 9. 2023

o požadavcích na evidenci a o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů a eFoilů

Upozorňujeme vlastníky „prken s motorovým pohonem“, tedy tzv. jetsurfů, podobně jako „prken s ponorným vztlakovým křídlem“, tedy tzv. eFoilů, že pokud je plavidlo vybaveno motorem o výkonu vyšším než 4 kW, podléhá podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVP), povinné evidenci v rejstříku malých plavidel.

Z hlediska působnosti předpisů o technických požadavcích na výrobky a s použitím definice vodního skútru uvedené v těchto předpisech jde pak o plavidlo kratší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou, jež stojí na trupu. Jetsurf i eFoil tedy spadají do působnosti zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech.

Při evidenci takového plavidla je třeba postupovat podle pokynů uvedených na našich webových stránkách. Zde je třeba zdůraznit nutnost předložení příslušného CE prohlášení o shodě s technickými požadavky na plavidla uváděná na trh vystaveného výrobcem plavidla.

Zároveň sdělujeme, že v přístupu dozorových orgánů k provozování těchto plavidel budou rozlišovány dvě skupiny jetsurfů.

Jetsurf „turistický“ (výtlačný, „slabší“, „pomalejší“), schopný plutí ve výtlaku a zastavit v případě potřeby s „nastoupeným vůdcem“, nebo jetsurf s „tube vakem“.

Obrázek: Příloha Informace č. 23/2023 Obrázek: Příloha Informace č. 23/2023

Do jiné skupiny pak spadá eFoil a „sportovní“ jetsurf, který není schopen výtlačné plavby a stabilního zastavení na vodní cestě s nastoupeným vůdcem plavidla. Tím pádem vůdce tohoto plavidla není schopen dodržet povinnosti uložené mu zákonem o vnitrozemské plavbě a nemůže vyhovět požadavkům na bezpečnost plavby v běžném plavebním provozu.

Obrázek: Příloha Informace č. 23/2023 Obrázek: Příloha Informace č. 23/2023

Takové plavidlo je tedy možno provozovat pouze ve vymezené vodní ploše určené dle § 30a zákona o vnitrozemské plavbě k plutí jetsurfů nebo eFoilů, kde se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla, které je jinak třeba v běžném plavebním provozu plnit. Aktualizovaný přehled vymezených vodních ploch s uvedením účelu jejich užití naleznete opět na příslušné webové stránce.

Touto informací se ruší Informace č. 24/2021 ze dne 4. 6. 2021.

Platí: do odvolání

(č. j. 1099/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět