Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 7/2016

zde dne 29. 4. 2016

o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.

Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik, správce vodní cesty a správce vodního díla Orlík, s ohledem na zvyšující se intenzitu rekreačního plavebního provozu a v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, zveřejňuje Vybrané zásady pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na VD Orlík.

 1. Jedná se o speciální plavební zařízení, z pohledu plavební legislativy jde o plavební komoru.
 2. Lodní výtah je schopen přepravovat plavidla o maximálních rozměrech:
  • délka 8,5 m (v závislosti na tvaru dna plavidla a přídavných zařízeních),
  • šířka 3 m,
  • ponor 1,15 m,
  • hmotnosti 3,5 tuny.
 3. Provozní doba lodního výtahu:
  • od 1. května do 30. září, a to v pondělí, pátek, sobotu, neděli,
  • poslední plavidlo může najet na vozík výtahu 15 minut před koncem provozní doby.
 4. Lodní výtah je mimo provoz:
  • při poklesu hladiny v nádrži pod kótu 345,60 m n. m. Bpv, na vodočtu VD Orlík,
  • v době zakázané plavby, při dosažení 351,20 m n. m. Bpv, na vodočtu VD Orlík, tj. při dosažení II. a III. SPA,
  • při odtoku větším než 610 m3/sek. v profilu vodočtu VD Orlík.
 5. Kontakt na obsluhu lodního výtahu: 724 730 829, 724 475 689.
 6. Za vyvázání a ochranu plavidla na vozíku výtahu zodpovídá vůdce plavidla; plavidlo musí být vyvázáno minimálně dvěma vývazy, vázací lana musí být napnutá, tak aby plavidlo nemohlo měnit svou polohu.
 7. Stabilizace plavidla na vozíku výtahu pomocí popruhů se provádí pouze u ploutvokýlových plachetnic.
 8. Vůdce plavidla, včetně klienta půjčovny, musí být obeznámen s technickými parametry plavidla, zejména jeho ponořených částí (tvaru a umístění kýlu, lodního šroubu, provozních nádrží apod.), od kterých se odvíjí vhodný způsob stabilizace plavidla na vozíku výtahu.
 9. V době pohybu vozíku výtahu se musí osoby z plavidla přemístit na ochoz vozíku.
 10. Maximální počet takto přepravovaných osob je 5 + obsluha vozíku výtahu (upozorňujeme, že dalším osobám nebude z bezpečnostních důvodů přeprava na vozíku umožněna, zařízení není bezbariérové, zároveň je zakázán pohyb nepovolaných osob v areálu vodního díla).
 11. Osoby do plavidla nastupují zpět až poté, kdy vyvázané plavidlo na vozíku plave.
 12. Z technických důvodů není možné v současné době vážit plavidla přímo na vozíku výtahu, proto vůdce plavidla musí umět prokázat, že hmotnost plavidla není víc než 3,5 tuny (např. předložením lodního osvědčení plavidla).
 13. Obsluha lodního výtahu je v závažných případech oprávněna zakázat vplutí plavidla do prostor vozíku výtahu, jedná se zejména o situace kdy:
  • klimatické podmínky nedovolují bezpečné manévrování plavidla v blízkosti zařízení a konstrukcí sportovního výtahu,
  • vůdce plavidla v dané situaci nezvládá bezpečné ovládání plavidla nebo bezpečné zaplutí do vozíku výtahu a jeho vyvázání,
  • existuje důvodné podezření, že vůdce plavidla je pod vlivem alkoholu či omamných látek (v tomto případě je obsluha lodního zdvihadla povinna přeruši provoz, oznámit toto Policii České republiky nebo Státní plavební správě a vyčkat prošetření situace,
  • existuje důvodné podezření, že plavidlo přesahuje povolenou přepravní hmotnost.

Platí do: odvolání

(čj. 4073/PH/16)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět