Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 27/2018

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 11. 7. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4897/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 01.10.2018 do 31.10.2018
a
přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 01.11.2018 do 30.11.2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice a po dobu zastavení provozu velké plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Plavba přes malou a velkou plavební komoru Dolní Beřkovice je střídavě zastavena z důvodu celkové rekonstrukce hydraulického systému plavebních komor (tj. výměna všech pružných hadic a potrubí, přetěsnění hydraulických válců, repase olejových nádrží, hydraulických čerpadel a motorů, výměna hydraulických rozvaděčů a ventilů, výměna olejových náplní) a opravy uchycení pohonů dolních vrat plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla kladně projednána s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 30. května 2018

Sejmuto dne 15. 6. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 4897/PH/18

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Mělník, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Náměstí míru 1, 276 50 Mělník

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, Klášterní 110, PSČ 277 01

Obec Dolní Beřkovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět