Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 29/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 11. 7. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4902/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019,

přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019,

na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá a velká plavební komora Hořín je mimo provoz a plavební kanál Vraňany – Hořín je vypuštěn.

Článek 3
Odůvodnění

Plavba přes malou a velkou plavební komoru Hořín na plavebním kanále Vraňany – Hořín je zastavena z důvodu opravy vypuštění plavebního kanálu a odtěžení sedimentů v kanálu nad protipovodňovou uzavírkou Vraňany a z obratišť za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla kladně projednána s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem.

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 30. května 2018

Sejmuto dne 15. 6. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 4902/PH/18

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník
  • Lužec nad Vltavou, 1. Máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
  • Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany

Obec Hořín, Obec Lužec nad Vltavou a Obec Vraňany se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět