Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 14/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 3. 4. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1188/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě
přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 01.06.2019 do 30.08.2019,
a
přes velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,37,
ve dnech od 01.09.2019 do 31.10.2019.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Vrané nad Vltavou a po dobu zastavení provozu velké plavební komory Vrané nad Vltavou bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Vrané nad Vltavou.

Článek 3
Odůvodnění

Plavba přes malou a velkou plavební komoru Vrané nad Vltavou je střídavě zastavena z důvodu prací na novém systému provizorního hrazení plavebních komor za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla kladně projednána s Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem.

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 4. března 2019

Sejmuto dne 20. 3. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1188/PH/19

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět