Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 22/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 15. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1653/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu, cca v ř. km 183,72–184,02, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce max. 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den v době od 10:00 hodin do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 183,87 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 75 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 35 m od pravého břehu.

   Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy, ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Max. 3 plavidla
  od 1. 4. do 31. 10.
  po–ne
  10–19 hod.
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k provozování jetsurfů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní nádrži Orlík, dne 07.03.2019 v zasedací místnosti úřadu obce Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 18/2017 s účinností do 18. května 2019.

V rámci projednání bylo odsouhlaseno rozšíření stávající vymezené vodní plochy o provozování jetsurfů s tím, že na vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň. Dále bylo odsouhlaseno provozování této vymezené vodní plochy na dobu 5 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 20. 3. 2019

Sejmuto dne 5. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 1653/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice
 • Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice

Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět