Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 25/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 31. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2038/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při levém břehu v ř. km 104,0–104,4 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce do 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo nedělí a státních svátků od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s levým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  Mimo Ne a státní svátky
  10–17 hod.
  Max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. 2 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu tří let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa svolala dne 25.02.2019 k projednání návrhu opatření obecné povahy a ke stanovení konkrétních podmínek pro zajištění plavební bezpečnosti ve vymezené vodní ploše ústní jednání, jež se uskutečnilo v pondělí dne 18.03.2019 v zasedací místnosti úřadu obce Chotilsko, se sídlem Chotilsko 7, 262 03 Nový Knín.

Jedná se o vymezenou vodní plochu, jež byla schválena v loňském roce opatřením obecné povahy č. 64/2018 s účinností do 30.09.2018. Nově navržená vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů je koncipována s obdobnými parametry jako předchozí plocha, pouze s tím rozdílem, že Státní plavební správa snižuje počet provozovaných plavidel na dvě a provozní dobu navrhuje v souladu s § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě.

Na jednání zazněla následující vyjádření, která Státní plavební správa vypořádává takto:

Obec Chotilsko: nesouhlasíme z hlediska přístupu k vodě a bezpečnosti koupajících se osob.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.

S ohledem na to, že vodní skútry jsou též určeny k figurální plavbě, při které není možné dodržet platná pravidla plavebního provozu, je současná právní úprava nastavena tak, že tato figurální a akrobatická plavba smí být provozována pouze ve vymezených plochách, kde je stanovena provozní doba i max. počet současně se pohybujících plavidel. Vzhledem k tomu, že na vodní nádrži Slapy v současné době tyto vymezené vodní plochy nejsou, existuje zde zvýšené riziko, že k této nežádoucí plavbě bude docházet v běžném plavebním provozu a mohou být tak ohroženi plavci i další uživatelé vodní cesty. Ve vymezené vodní ploše umístěné mimo dosah plavců a ohraničené bójemi proti vplouvání jiných plavidel nehrozí kolize vodního skútru s jiným účastníkem plavebního provozu. Hlavním důvodem pro zřízení vymezené vodní plochy je právě zvýšení bezpečnosti plavebního provozu včetně bezpečnosti koupajících se osob.

Jan Popelář, chata 57: jako zástupci chatařů nesouhlasíme, a poskytneme videodokumentaci a fotomateriál. Hluk nebyl měřen v lokalitě chatové osady Knihy.

Místo měření bylo zvoleno s ohledem na předpokládané nejvyšší zatížení hlukem, a to v chráněném venkovním prostoru stavby rekreačního objektu ev. č. 211 Nová Živohošť, který je umístěn nejblíže k vymezené ploše a mezi ním a zdrojem hluku není překážka bránící šíření akustické vlny. Měření bylo provedeno i zpracováno tak, aby výsledky podchytily maximální možné zatížení prostoru hlukem. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že výsledná hladina akustického tlaku A při provozu vodních skútrů nepřekračuje hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. Pro specifickou činnost, jakou je provoz vodních skútrů, není v příslušných předpisech stanoven hygienický limit hluku. Při provozu tří vodních skútrů současně by při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době. Státní plavební správa tyto výsledky respektuje, a proto navrhuje při tomto novém projednání vymezené vodní plochy pro provoz vodních skútrů a jetsurfů snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel na dvě plavidla.

Jiří Nekovář, osada Kobylníky: pokud se týče plavební dráhy pro skútry, tak je nepřijatelná provozní doba. V červenci a v srpnu by měl být zákaz používání skútrů pro figurální jízdy v této vysoce exponované rekreační oblasti. Vůči plavební správě uplatňujeme jednoznačně náš požadavek na povinnost plavby ve výtlaku po 106. km

Provozování vodních skútrů pro figurální jízdy je součástí rekreačních činností stejně tak jako další aktivity provozované ve vodě (např. koupání, plavání, jízdy na plavidlech, rybaření, vodní sporty obecně, apod.). Neexistuje důvod pro časové omezení provozu vodních skútrů pro figurální jízdy po dobu hlavních prázdninových měsíců. Naopak prázdninové měsíce lze oprávněně považovat za hlavní těžiště pro jejich realizaci stejně tak, jako i u ostatních „vodních“ aktivit.

Otázka plavby ve výtlaku po 106. ř. km nikterak nesouvisí s provozem ve vymezené vodní ploše v ř. km 104,00–104,40 a tato záležitost nebyla předmětem jednání.

Michal Severa, chata 14: nesouhlasíme s provozem dráhy. Hluk, znečištění a přístup do vody.

Měření hluku provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA) v srpnu 2018 neprokázalo překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. (Nejsou stanoveny hygienické limity pro hluk vytvářený vodními skútry na vodní hladině. Hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích.) Při provozu tří vodních skútrů současně by však při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Proto Státní plavební správa navrhuje snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Výskyt znečištění, jež by se vztahovalo k provozu vodních skútrů, nebyl doložen či prokázán. Vodní skútry, stejně jako další evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.

Dagmar Šimečková, chata 14: nesouhlasíme s provozem dráhy. Hluk, znečištění a přístup do vody.

Měření hluku provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA) v srpnu 2018 neprokázalo překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. (Nejsou stanoveny hygienické limity pro hluk vytvářený vodními skútry na vodní hladině. Hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích.) Při provozu tří vodních skútrů současně by však při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Proto Státní plavební správa navrhuje snížení maximálního počtu současně provozovaných plavidel ze tří na dvě plavidla.

Výskyt znečištění, jež by se vztahovalo k provozu vodních skútrů, nebyl doložen či prokázán. Vodní skútry, stejně jako další evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Přístup k vodě z levého břehu VD Slapy v délce 400 m zůstane vznikem vymezené vodní plochy pro provozování vodních skútrů a jetsurfů v době od 10 hodin do 17 hodin s výjimkou nedělí a státních svátků opravdu omezen. Ve zbývajícím čase a o nedělích či státních svátcích však bude přístup k vodě bez omezení. Vzhledem k celkové délce břehů vodní nádrže Slapy nelze objektivně pokládat 400 m „zabraného“ břehu za okolnost bránící ve využití vodní plochy ke koupání a dalším aktivitám.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu a vznik plochy tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků plavebního provozu.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 1. dubna 2019

Sejmuto dne 17. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2038/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Dobříš, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko

Obec Chotilsko, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět